Netwerk STS 2016-2023

Visie

Vroegtijdig schoolverlaten is het resultaat van een uiteenlopende, elkaar versterkende risicofactoren en situeert zich zowel binnen de schoolse omgeving, de bredere context als bij de jongere en zijn onmiddellijke context zelf. Een adequate aanpak van vroegtijdig schoolverlaten vergt een bijkomende inspanning van alle actoren. Hierbij zijn partnership en onderlinge afstemming van het aanbod en de aanpak essentieel om de gekwalificeerde uitstroom te verhogen.


Vanuit die gedachte wordt via een provinciaal netwerk gewerkt aan een breed draagvlak en een afsprakenkader dat naderhand regionaal zijn toepassing en concrete uitwerking kan krijgen.

Doelstelling

Vanuit een bevraging van de leden van het Provinciaal netwerk STS werden een aantal verwachtingen naar het netwerk gefilterd. Verwachtingen waren voornamelijk gericht naar afstemming en samenwerking tussen de partners, het delen van ervaring en goede praktijken en komen tot een inventarisatie van het aanbod binnen de provincie en de regio’s.

Vanuit de respons op de bevraging werd impliciet vorm gegeven aan een aantal doelstellingen:

Acties

Vlottere samenwerking en doorverwijzing.

Jongere in het juiste traject.

Meest Kwetsbare niet vergeten.