Onderwijsondersteuning voor zieke leerlingen:

School en Ziek zijn

Synchroon internetonderwijs - Bednet

Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH)

West-Vlaamse ziekenhuisscholen

School & Ziekzijn: Studiebegeleiding voor zieke kinderen en jongeren uit het basis- en secundair onderwijs:School & Ziekzijn is een vrijwilligersorganisatie die zorgt voor individueel onderwijs aan zieke leerlingen.

Kinderen en jongeren uit de basisschool en het secundair onderwijs die langdurig of vaak afwezig zijn op school door een ongeval, ziekte, heelkundige ingreep, psychische problemen, bevalling- en/of moederschapsrust krijgen kosteloos les thuis en soms in het ziekenhuis.

De missie van S&Z is:

  • leerachterstand voorkomen en/of wegwerken

  • isolement doorbreken

  • zittenblijven vermijden

Wanneer het bestaande aanbod (TOAH en Bednet) niet voldoende is of wanneer voor een leerling wegens bepaalde omstandigheden of regelgeving TOAH niet mogelijk is (vb. leerlingen binnen leren en werken), kan eventueel wel op S&Z beroep gedaan worden. S&Z kan al vroeger opgestart worden dan het regulier voorzien TOAH.

Synchroon internetonderwijs - BednetBednet verbindt langdurig en chronisch zieke leerlingen tussen 6 en 18 jaar in Vlaanderen via internet met hun eigen klas.

Een computer in de klas van het zieke kind wordt verbonden met een computer bij het kind thuis of in het ziekenhuis. Via speciale software en webcamera's volgt de leerling 'live' alles wat er in de klas gebeurt en kan hij de lessen volgen. Hij kan vragen stellen en met zijn klasgenoten praten. Bednet is zowel voor de school als voor de zieke leerling gratis.

Bednet is mogelijk voor alle leerlingen die een langere periode of vaak niet naar school kunnen door ziekte, ongeval, operatie of moederschapsrust.

  • Vanaf 5 jaar.

  • In kleuter-, lager en secundair onderwijs (alle types en richtingen).

  • Alle mogelijke ziektebeelden.

  • Bednetten kan van thuis maar ook vanuit het ziekenhuis, revalidatiecentrum, kinderpsychiatrie, ...


Tijdelijk onderwijs aan huis

Indien een leerling langdurig afwezig is wegens ziekte of ongeval, of is de leerling chronisch ziek dan heeft hij/zij onder bepaalde voorwaarden tijdelijk recht op 4 lestijden per week onderwijs aan huis.

Ook een leerling die langdurig afwezig is wegens moederschapsverlof, heeft onder dezelfde voorwaarden recht op tijdelijk onderwijs aan huis.

Tijdelijk onderwijs aan huis kan zowel in het gewoon als in het buitengewoon basisonderwijs en in de meeste richtingen van het secundair onderwijs.

De school waar de leerling als regelmatige leerling is ingeschreven, zorgt voor het tijdelijk onderwijs aan huis. De school beslist welke leraar welke vakken op welke dagen geeft. Dat gebeurt in overleg met de ouders en rekening houdend met het advies van de arts.

Opgelet: tijdelijk onderwijs aan huis is niet te verwarren met huisonderwijs.

West-Vlaamse ziekenhuisscholen

In West-Vlaanderen zijn er 2 ziekenhuisscholen (Type 5), verbonden aan het Zeepreventorium in De Haan. Elke ziekenhuisschool heeft ook vestigingsplaatsen, die verbonden zijn aan een kinder- en jeugdpsychiatrisch ziekenhuis.