Vroegtijdig schoolverlaten.

Vroegtijdig schoolverlaten.

We spreken over vroegtijdig schoolverlaten wanneer een leerling die niet langer leerplichtig is en die een regulier kwalificerend traject van het Vlaams secundair onderwijs verlaat zonder kwalificatie met een beroeps finaliteit of een finaliteit doorstroom hoger onderwijs. Een vroegtijdige schoolverlater verlaat dus het Vlaams secundair onderwijs zonder het kwalificatiecriterium te behalen.

Onderstaande kwalificaties vallen onder het Vlaamse kwalificatiecriterium:

 • Diploma secundair onderwijs.

 • Studiegetuigschrift 2de leerjaar van de 3de graad beroepssecundair onderwijs.

 • Eindgetuigschrift deeltijds beroepssecundair onderwijs (dbso).

 • Certificaat leertijd (Syntra).

 • Getuigschrift opleidingsvorm 3 (OV3) buitengewoon secundair onderwijs (buso).

 • Certificaat modulair stelsel van bso, dbso of buso OV3.

Vroegtijdig schoolverlaten in cijfers.

Via deze link kan je meer informatie nalezen over het aantal vroegtijdige schoolverlaters in Europa en Vlaanderen.

Via dataloep vind je cijfergegevens vanaf schooljaar 2009-2010 over de leerlingen die het Vlaams secundair onderwijs vroegtijdig verlieten. In de toepassing staan gegevens per schooljaar en over schooljaren heen op Vlaams niveau en op niveau van steden en gemeenten.

In de toepassing kan je filteren op verschillende kenmerken en deze met elkaar kruisen:

 • Uitstroompositie: aso, tso, bso, kso, dbso, leertijd (Syntra), buso OV3 en buso OV4.

 • Schoolse achterstand: geen, 1 jaar schoolse achterstand, 2 jaar schoolse achterstand of meer dan 2 jaar schoolse achterstand.

 • Onderwijskansarmoede indicatoren: (a) schooltoeslag, (b) opleidingsniveau van de moeder, (c) gezinstaal en (d) buurt.

 • Geslacht: man of vrouw.

 • Nationaliteit: (a) Belg en (b) niet-Belg.

Risicofactoren die kunnen leiden tot vervroegd schoolverlaten.

Via deze link krijg je een duidelijk beeld van risicofactoren die ertoe kunnen leiden dat jongeren ongekwalificeerd uitstromen.