NAFT-Naadloos aansluitende flexibele trajecten.

NAFT trajecten hebben als doel schooluitval en vroegtijdig schoolverlaten in het secundair onderwijs tegen te gaan. 

Een NAFT traject richt zich naar de leerling, de school en de bredere context. Het aanbod van NAFT naar deze componenten is bij voorkeur een gecombineerd aanbod; het begeleiden van een leerling of een (klas)groep, het ondersteunen van een leerkracht, leerkrachtenteam of een onderwijsinstelling en het maximaal betrekken van de bredere context is vaak niet los van elkaar te zien. 

Maak kennis met NAFT via het introductie filmpje (klik op afbeelding).

NAFT biedt aan leerlingen, die tijdelijk (voltijds of deeltijds) intensieve begeleiding nodig hebben, een kwaliteitsvol en maatgericht traject in functie van het opnieuw aansluiten bij een schools traject. Het behouden en versterken van de band tussen school en leerlingen is fundamenteel hierbij. NAFT werkt dan ook vanuit preventief en remediërend oogpunt complementair aan de onderwijsinstelling en het CLB. 

Daarnaast biedt NAFT schoolondersteuning aan. Deze schoolondersteuning vertrekt steeds vanuit een leerlinggebonden traject. De schoolondersteuning is gericht op het versterken van de leerkrachten, de leerkrachtenteams en de onderwijsinstelling met als doel het tegengaan van vroegtijdig schoolverlaten en schooluitval. Vertrekkend vanuit de krachten en door het inbrengen van complementaire expertise, werkt NAFT ondersteunend aan de onderwijsinstelling en in afstemming met PBD. 

Om te kunnen inspelen op de diversiteit van de vragen, is het aanbod van NAFT breed en flexibel. Om dit te waarborgen, kan binnen een traject met verschillende NAFT aanbieders samengewerkt worden. Elke NAFT aanbieder heeft immers zijn eigenheid en biedt niet noodzakelijk alle componenten aan. Onderstaand schema geeft een overzicht van de componenten waaruit NAFT kan putten om een maatgericht traject uit te tekenen. 

Interventies gericht op leerlingen, klasgroepen en/ of groepen van leerlingen

Interventies gericht op leerkrachten, leerkrachtenteams en/ of de onderwijsinstelling 

De doelgroep

Een naadloos flexibel traject (NAFT) is er voor jongeren die wegens pedagogische, juridische, sociale of persoonlijke redenen dreigen uit de boot te vallen binnen onderwijs. De problematiek van deze jongeren gaat in een aantal gevallen gepaard met spijbelgedrag problematische thuissituaties, delinquent gedrag en/of psychiatrische problemen bij de jongere, maar dit is zeker niet voor elke jongere het geval.   (cfr jongere@risk)

Het draaiboek samenwerking school - PBD - CLB - NAFT.

Alle NAFT aanbieders, alle CLB’s en alle pedagogische begeleidingsdiensten (PBD) willen met het draaiboek hun 

samenwerking verduidelijken in kader van schoolextern aanbod, specifiek in kader van de NAFT trajecten. 

Het draaiboek beoogt de onderlinge verhoudingen tussen school, CLB, PBD en NAFT aanbieders duidelijk te maken, evenals

de rollen en de verwachtingen te specificeren.

Het draaiboek vind je hier.