ROTS

Regionaal overleg tegen schooluitval

Doelstelling:

Het aanbieden van een casuïstieke ondersteuning voor de centra voor leerlingenbegeleiding en jeugdhulp bij vastgelopen, complexe (schoolse) trajecten.

Deze ondersteuning kan via een consult en/of een overlegtafel aangeboden worden.

We beogen steeds een aanbod op maat van de jongere.

Criteria aanmelding:

CLB:

 • De CLB-medewerker vindt het niet eenvoudig de indicatie te maken naar een gepaste traject op maat van de jongere:

   • De jongere heeft reeds in het verleden NAFT gevolgd, men vindt het niet opportuun opnieuw aan te melden.

   • De jongere volgt een traject maar deze wordt negatief geëvalueerd.

   • De jongere is frequent afwezig en de aanklampende begeleiding van school, CLB en NAFT resulteren niet in een re-integratie in de school.

   • exploreren van mogelijkheden binnen basisonderwijs.

   • ...

 • Behoefte naar het bespreken van een complexe casus.

Jeugdhulp:

 • Er is steeds een consensus tussen jeugdhulp en CLB om een consult aan te vragen bij ROTS.

 • De schoolloopbaan van de jongere komt in het gedrang door een veelheid aan problematieken.

 • Het leerrecht van de jongere kan niet gegarandeerd worden.

 • Thuiszitters opnieuw activeren naar onderwijs.

Consult:

Overleg met jeugdhulp/CLB/onderwijs rond een vastgelopen, complexe casus. Er wordt, vanuit ieders expertise, samen nagedacht over mogelijkheden om situaties te deblokkeren.

Dit is een brainstorm zonder de jongere en context. De terugkoppeling naar de jongere en context gebeurt door jeugdhulp/CLB/onderwijs of via een overlegtafel.

Overlegtafel:

Overleg met alle betrokkenen (inclusief jongere en context), met als doelstelling te komen tot een traject op maat van de jongere.

Aanmelding:

De aanmelding kan telefonisch of via mail gebeuren. De opvolging van de vraag gebeurt steeds vanuit de tandem-werking Samen tegen Schooluitval en lerende netwerken jeugdhulp-onderwijs.

contactgegevens:

annick.steyt@samentegenschooluitval-wvl.be - +32 499 88 66 93

ludo.lemahieu@cdvaura.be - +32 476 39 31 63