Netwerk STS 2024

De vernieuwde structuur en opdrachten van het netwerk STS

Er wordt ingezet op een versterkte en duurzame samenwerking binnen het thema schooluitval  en dit op verschillende niveaus (centraal – regionaal – lokaal)

De zes provinciale netwerkcoördinatoren van "Samen tegen Schooluitval" spelen samen met de  projectcoördinator; professionaliseringsmedewerker en lokale ankerfiguren een cruciale rol in het  waarborgen van samenhang en samenwerking in de aanpak van vroegtijdig schoolverlaten in  Vlaanderen. 

Samen zijn ze de verbindende schakel tussen verschillende regio's en niveaus en dragen bij  aan het bereiken van de overkoepelende doelstellingen van het project op een consistente en effectieve  manier. 

Centrale stuurgroep:

Op Vlaams niveau wordt een stuurgroep opgericht die verantwoordelijk is voor het algemene beleid en de strategische besluitvorming met betrekking tot het netwerk "Samen tegen Schooluitval".  De stuurgroep stelt de overkoepelende doelstellingen en prioriteiten vast en houdt toezicht op de  prestaties van het netwerk op Vlaams, provinciaal en lokaal niveau. 


De stuurgroep bestaat minimaal uit:

De stuurgroep kan naargelang de agendapunten andere partners dan de leden uitnodigen voor aparte Stuurgroep bijeenkomsten

Vlaamse projectcoördinator: Tesse Neri


De Vlaamse projectcoördinator staat in voor de coördinatie en beleidsontwikkeling in nauwe samenwerking met de provinciale coördinatoren.  

Het ontwikkelen van gemeenschappelijke  richtlijnen, protocollen en standaarden die wenselijk en uitvoerbaar zijn in alle Vlaamse provincies, BHG en alle regio’s, met respect voor zowel de Vlaamse krachtlijnen als de uiteenlopende lokale contexten. Binnen elk netwerk wordt voldoende ruimte gecreëerd om in te spelen op lokale noden en om lokale initiatieven te faciliteren binnen de  bestaande lokale structuren.


In nauwe samenwerking met de professionalisering medewerker en de provinciale coördinatoren worden twee specifieke acties in het actieplan vroegtijdig schoolverlaten, uitgewerkt:


De Vlaamse coördinator staat in voor de dagdagelijkse aansturing, 

Afstemming met het beleid op Vlaams niveau 

Professionaliseringswerker: Annick Steyt

In nauwe samenwerking met de Vlaamse projectcoördinator en de Provinciale coördinatoren worden twee specifieke acties in het actieplan vroegtijdig schoolverlaten, uitgewerkt:

Het uitwerken van de toolbox en het professionaliseringstraject zal gebeuren door de  professionaliseringswerker in nauwe co-creatie met de netwerkcoördinatoren, die de inhoudelijke  expertise aanleveren en de acties vormgeven in samenspraak met de PBD’s en andere  onderwijsdeskundigen. 

Provinciale coördinatoren

De coördinatoren die provinciaal ingezet worden werken in nauwe samenspraak  met de lokale CLB’s samen met scholen, gemeenten en andere lokale partners om de doelstellingen van  het netwerk te realiseren.


De provinciale coördinatoren:

Lokale professionele leergemeenschappen (PLG)

Om binnen elke provincie en BHG het overzicht te bewaren van de werking, initiatieven en programma’s van de netwerkcoördinatoren StS, wordt het organiseren van professionele leergemeenschappen (PLG) op provinciaal niveau en op niveau van BHG mogelijk gemaakt en gestimuleerd. 

Hierin worden de  ankerfiguren van de lokale CLB’s betrokken. 

De PLG wordt gefaciliteerd door de regionale  netwerkcoördinator. Ze zorgen voor de implementatie van beleid, verzamelen gegevens en rapporteren op Vlaams niveau. 

CLB’s, scholen en gemeenten blijven verantwoordelijk voor  het identificeren van  leerlingen met risico op schooluitval en het bieden van gepaste ondersteuning.

De ankerfiguren schooluitval-onderwijsloopbaanbegeleiding 

Om een sterke lokale en duurzame verankering te realiseren, duidt ieder CLB een  aanwijsbaar aanspreekpunt schooluitval/OLB aan . Deze ankerfiguur zorgt hierbij voor het concreet doorvertalen van de acties die vanuit  het project Samen tegen Schooluitval worden ondernomen en het implementeren van de toolkit in  nauwe samenwerking met de medewerkers van het eigen centrum en schoolteams.  

Opdrachten: