Project 'UpGrade'

Een West-Vlaams CLB –project voor vroegtijdige schoolverlaters, gefinancierd door ESF.

UpGrade is een net-overstijgend, provinciaal project op maat van de potentieel vroegtijdige schoolverlater.

Het project werd uitgeschreven door de West-Vlaamse centra voor leerlingenbegeleiding in samenwerking met het netwerk samen tegen schooluitval.

Het project werd gesubsidieerd door ESF voor de schooljaren 2020-2021 en 2021-2022. Het betrof 133 trajecten te verdelen over beide schooljaren en de West-Vlaamse scholen met aanbod BSO.

Voor het schooljaar 2022-2023 wordt het ESF project verleng met uitbreiding van de doelgroep. Vanaf 1/09/22 kunnen ook jongeren uit de tweede en derde graad TSO en de leerlingen 'leren en werken' en duaal leren aangemeld worden voor een transitietraject.

Het project is een partnerschap met de VDAB, het huis van het leren en de provincie West-Vlaanderen.

De doelgroep van het project:

Zoals omschreven in de ESF-oproep: Leerlingen uit de 2e en 3e graad BSO/TSO/leren en werken/duaal leren, die door de school geïdentificeerd worden als potentiële vroegtijdige schoolverlaters. Hiermee wordt gemikt op jongeren die schoolmoe zijn en die het mogelijk moeilijk zullen hebben om een duurzame loopbaan aan te vatten. 

Het project UpGrade besteedt bijzondere aandacht aan 17+ leerlingen en leerlingen einde leerplicht die door de school geïdentificeerd worden als potentiële vroegtijdige schoolverlaters.

Bijzondere aandacht voor:

 • 17+ leerlingen met schoolse achterstand.

 • (Extreme) spijbelende 17+.

 • 17+ binnen tuchtprocedure.

 • 17+ met demotivatie.

 • Leerlingen die aangeven de school vroegtijdig de school te verlaten

Een potentieel vroegtijdige schoolverlater is een leerling met een schoolloopbaan die door (een aantal) factoren verstoord, bemoeilijkt of vertraagd werd.  De oorzaken kunnen heel divers zijn. Vaak stapelen problemen zich op voordat de leerling de secundaire school definitief verlaat. Het vroegtijdig de school verlaten is vaak het resultaat van een individueel complex verhaal.

De doelstelling:

 • De jongere wegwijs maken in de mogelijkheden na het ongekwalificeerd uitstromen om alsnog een kwalificatie te behalen of m.a.w. (onderwijs)loopbaanbegeleiding met een warme overdracht. Bij de transitietrajecten streeft men er steeds naar dat de jongere eerst een onderwijskwalificatie behaalt (eindstudiebewijs van het tweede leerjaar van de derde graad, arbeidsmarkt finaliteit), vooraleer de overstap te maken naar een verdere opleiding of de arbeidsmarkt. 

 • De jongere wegwijs maken in het aanbod aan vorming.

 • De transitie begeleiden voor jongeren naar de arbeidsmarkt of naar tussenstappen om op die arbeidsmarkt een duurzame loopbaan aan te vatten.

 • Drempelverlagend werken met en voor de jongere.

 • Tijdens het traject wordt ingezet op:

 • Digitale competentie en mediawijsheid (vb.. hanteren van ‘Mijn Loopbaan’ ) 

 • Economische, financiële competenties (vb. kennis over impact vsv op lange termijn)

 • Zelfbewustzijn en zelfexpressie, zelfsturing en wendbaarheid

 • Ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties 

De aanmelding:

Aanmelding gebeurt conform het decreet leerlingenbegeleiding door de CLB medewerker, nadat school/CLB fase 1 en 2 van het project doorlopen hebben.

De aanmelding gebeurt door het opmaken van een administratieve aanmeldingsfiche. Het document kan niet via de website ingevuld en verstuurd

worden. Het document dient gedownload te worden. Deze wordt gemaild naar annick.steyt@samentegenschooluitval-wvl.be

Op het wekelijks teamoverleg worden de nieuwe aanmeldingen besproken en verdeeld.

De transitiecoach contacteert de betrokken CLB medewerker.