Lerende netwerken Welzijn - Onderwijs

Vanuit het departement ‘Opgroeien’ werd een oproep gelanceerd om organisaties -die op het kruispunt onderwijs/welzijn actief zijn- uit te nodigen om de brugfunctie tussen jeugdhulp en onderwijs in de Vlaamse provincies (en Brussel) uit te werken, o.m. ten behoeve van de meest kwetsbaren voor wie de aansluiting met school dreigt weg te vallen.

VZW Aura werd geselecteerd om die functie op te nemen voor de provincie West-Vlaanderen. De ervaring die Jeugdhulp voor de meest kwetsbaren heeft opgebouwd, kan hiervoor inspirerend werken.

Als missie plaatsen wij het recht op kansrijk opgroeien op de voorgrond. Die zoektocht raakt aan het concept gedeelde verantwoordelijkheid en bredere samenwerking. Hoe kan je expertise binnen jeugdhulp verknopen zonder dat je als voorziening jongeren aan mekaar ‘verkoopt’ en bijgevolg hun traject verknipt. Hoe we gedeeld zorg dragen voor onze jongeren gaat ook over diagnostiek want ook daar is er versnippering op vandaag. Een goed voorbeeld hiervan is de uitwerking en organisatie van 1gezin1plan.

Voor kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties is vaak extra ondersteuning wenselijk om een vlotte schoolloopbaan te kunnen garanderen.

Lerende netwerken jeugdhulp-onderwijs West-Vlaanderen wil de verschillende jeugdhulp- en onderwijsactoren sterker verbinden in de aanpak tegen schooluitval, dit in alle West-Vlaamse regio’s.

coördinator lerende netwerken jeugdhulp - onderwijs:

Ludo Lemahieu

vzw AURA, Moorseelsestraat 148, 8501 Heule

0476/393163

ludo.lemahieu@vzwaura.be

https://www.vzwaura.be/

Penhouder

vzw AURA,

Moorseelsestraat 148,

8501 Heule

https://www.vzwaura.be/

Subsidiërende instantie

het departement ‘Opgroeien’

Doelstelling

Het recht op kansrijk opgroeien garanderen met de focus op de meest kwetsbare kinderen/jongeren.

Bruggen bouwen tussen welzijn en onderwijs om dit te realiseren.


 1. In kaart brengen van goede praktijken.

 2. Opzetten van nieuwe netwerken/versterken van bestaande netwerken met bijzondere aandacht voor de rol van iedereen op het terrein en de gedeelde verantwoordelijkheid.

 3. Verknopen van expertise.

 4. Kernkwadrant in de regio’s (waar zijn de leemtes? sterktes? hoe stemmen we vraag en aanbod lokaal af? wat zijn de noden van -12-jarigen en +12 jarigen in de regio?

 5. Signaalfunctie naar de overheden toe.

 6. Casussen waarbij alle wegen door CLB of hulpverleners op een geblokkeerde patsituatie zijn uitgedraaid…

Tandem werking Netwerk ‘samen tegens schooluitval’ - Lerende netwerken jeugdhulp - onderwijs

 1. Het opmaken van een omgevingsanalyse

Actie 1.1. In kaart brengen van:

 • bestaande netwerken binnen welzijn

 • bestaande netwerken binnen onderwijs

 • de initiatieven schoolextern aanbod voor leerlingen uit het secundair onderwijs

 • de initiatieven schoolextern aanbod voor leerlingen uit het basisonderwijs.

 • het bestaande aanbod en netwerken rond psychische kwetsbaarheid.

 • bestaande aanbod vorming vanuit welzijn en onderwijs rond doelgroep.

Actie 1.2. Het verkennen van:

 • onze rol bij de ondersteuning van de provinciale cel onderwijs en het flankerend onderwijs

 • de initiatieven schoolextern aanbod voor jongeren uit secundair onderwijs die niet gevat worden door onderwijs.

 • de verbreding van de ondersteuning basisonderwijs – netwerkontwikkeling.

Actie 1.3. Formuleren van acties en aanbevelingen op basis van de omgevingsanalyse.


2: Faciliteren van expertise overdracht

 • Verder inzetten op en uitbreiding van schoolextern aanbod secundair onderwijs .

 • Verder inzetten op en uitbreiden van schoolextern aanbod basisonderwijs.

 • Vormingen, opleidingen, methodieken uit welzijn kenbaar maken naar onderwijs via info en netwerkmomenten.

 • Leerrecht garanderen voor jongeren binnen welzijn (expertise overdracht van onderwijs naar welzijn)

 • creëren van een omgeving voor kwetsbare jongeren waar de expertises van welzijn en onderwijs samen komen ten behoeve van hun ontwikkeling


3: Signaalfunctie naar beide overheden


4. ROTS - Regionaal Overleg Tegen Schooluitval

Casuïstiek ondersteunen van de centra voor leerlingenbegeleiding en jeugdhulp.

 • op vraag

 • wanneer zowel CLB als welzijn vastzitten met het (schoolse) traject van de jongere

 • consult vanuit helikopterperspectief

 • faciliteren van een overlegtafel om te komen tot een aanbod op maat van de jongere