Netwerk samen tegen schooluitval

West-Vlaanderen

De strijd tegen schoolse uitval vraagt een goed uitgebouwde en gedragen samenwerking, zowel over de verschillende beleidsdomeinen heen (horizontale samenwerking), als tussen het Vlaamse, regionale, lokale en schoolniveau (verticale samenwerking). Het is belangrijk dat al deze actoren met elkaar in dialoog gaan om samen de strijd tegen schooluitval aan te gaan. 

Naast de nood aan dialoog omschrijft het actieplan het belang van coördinatie tussen de verschillende sectoren en partners zodat samenwerking verduidelijkt en versterkt wordt enerzijds en dat acties verder uitgewerkt kunnen worden en engagementen opgenomen worden. 

Het CLB kreeg een cruciale rol bij het verwezenlijken van deze opdracht.

Coördinator

Annick Steyt

annick.steyt@samentegenschooluitval-wvl.be

0499/88.66.93

Penhoudend CLB

CLB GO! Mandel en Leie, 

Renaat de Rudderlaan 6, 8500 Kortrijk

Contactpersoon: Mieke Hautekeete

Stuurgroep

Karel De Groote, dir. Vrij CLB De Havens Oostende

Ides Depotter, dir. Vrij CLB Houtland

Jan  Deweerdt, dir. Vrij CLB Groeninge

Kris Supply, dir. Vrij CLB Trikant

Evie Monteyne, dir. CLB GO! Oostende

Sofie Viaene,  dir. CLB GO! Mandel&Leie

Partners binnen het netwerk 'Samen tegen Schooluitval' 

Subsidiërende instantie

Departement onderwijs en vorming.

Visie

Vroegtijdig schoolverlaten is het resultaat van een uiteenlopende, elkaar versterkende risicofactoren en situeert zich zowel binnen de schoolse omgeving, de bredere context als bij de jongere en zijn onmiddellijke context zelf. Een adequate aanpak van vroegtijdig schoolverlaten vergt een bijkomende inspanning van alle actoren. Hierbij zijn partnership en onderlinge afstemming van het aanbod en de aanpak essentieel om de gekwalificeerde uitstroom te verhogen.


Vanuit die gedachte wordt via een provinciaal netwerk gewerkt aan een breed draagvlak en een afsprakenkader dat naderhand regionaal zijn toepassing en concrete uitwerking kan krijgen.

Doelstelling

Vanuit een bevraging van de leden van het Provinciaal netwerk STS werden een aantal verwachtingen naar het netwerk gefilterd. Verwachtingen waren voornamelijk gericht naar afstemming en samenwerking tussen de partners, het delen van ervaring en goede praktijken en komen tot een inventarisatie van het aanbod binnen de provincie en de regio’s.

Vanuit de respons op de bevraging werd impliciet vorm gegeven aan een aantal doelstellingen:

Acties

Vlottere samenwerking en doorverwijzing.

Jongere in het juiste traject.

Meest Kwetsbare niet vergeten.