Netwerk samen tegen schooluitval

West-Vlaanderen

Het project samen tegen schooluitval is gestart in het schooljaar 2016-2017. Op dat moment zijn 6  coördinatoren aangesteld, één in elke provincie en één voor BHG. De coördinatoren werden  toegewezen aan een centrum uit de provincie en aan een centrum uit het BHG. Voor de periode  september 2023 tot eind december 2023 werd de werking op eenzelfde manier gecontinueerd. 

Vanaf 1/01/2024 wordt de verderzetting van het project  verankerd aan de centrumnetten. Door deze verankering wordt ervoor gezorgd dat de lokale werking van de coördinatoren  gegarandeerd blijft, maar voorzien we in een sterkere centrale aansturing en afstemming over de regio’s  heen.  De vernieuwde structuur en opdrachten kan u via deze link nalezen

De uitbouw van de netwerken STS wordt in de conceptnota Samen tegen Schooluitval, goedgekeurd in  de Vlaamse Regering op 26 juni 2015, als actie 10 gesitueerd in het luik coördinatie. De conceptnota  heeft als centrale doelstelling dat zoveel mogelijk jongeren de schoolbanken verlaat mét een  kwalificatie. Het geheel van de acties vindt plaats op de vier niveaus onderscheiden in het Europees  beleidskader vermeld in de conceptnota: monitoring & identificatie & coördinatie, preventie, interventie  en compensatie. De overheid heeft de keuze gemaakt om de regie van deze initiatieven in handen van  de CLB’s te leggen. Dit is een waardevolle en logische keuze die aansluit bij de draaischijffunctie van de  centra. Samen met het vrijwaren van de onderwijsleersituatie, behoort dit tot de kernopdracht van de  centra. Door meer in te zetten op onderlinge samenwerking tussen de verschillende provinciale  netwerken en een duidelijkere aansturing garanderen we dat de netwerkcoördinatoren deze  doelstelling mee helpen uitdragen. 

Het project "Samen tegen Schooluitval" zal blijven streven naar het voorkomen van vroegtijdig  schoolverlaten en het behouden van het leerrecht van elke jongere door middel van een  gecoördineerde aanpak op verschillende niveaus, ondersteund door de inzet van netwerkcoördinatoren.

De focus zal liggen op het bieden van schoolondersteuning en het creëren van een omgeving waarin  jongeren de kans krijgen om hun volledige potentieel te bereiken binnen het onderwijssysteem. 

Subsidiërende instantie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 

Departement Onderwijs en Vorming 

Afdeling Leerplicht 

Hendrik Consciencegebouw 

Koning Albert II-laan 15 

1210 Brussel 

Penhoudend CLB

Vrij CLB Netwerk - Vertegenwoordigd door Stefan Grielens, algemeen directeur  

Anatole Francestraat 119 b1

B-1030 Brussel

info@vrijclbnetwerk.be

02 240 07 50 

Centrale stuurgroep

Vlaamse projectcoördinator

Provinciale coördinator West-Vlaanderen

Annick Steyt

annick.steyt@vrijclbnetwerk.be

+32 2 669 30 24

Opdracht:

De coördinatoren die provinciaal ingezet worden werken in nauwe samenspraak  met de lokale CLB’s samen met scholen, gemeenten en andere lokale partners om de doelstellingen van  het netwerk te realiseren.


Provinciale klankbordgroep

CLB:

Ides Depotter - Directeur Vrij CLB Houtland

Kenny Gardin - Directeur Vrij CLB De Havens - Oostende

Evie Monteyne - Directeur CLB GO! Oostende

Kris Supply - Directeur Vrij CLB Trikant

Hilde Verplancke - Directeur Vrij CLB Leieland

Sofie Viaene - Directeur CLB GO! Mandel en Leie


Expertisecel Onderwijs | Provincie West-Vlaanderen:

Joke Vanhoorne - Beleidsmedewerker


Opgroeien:

Ludo Lemahieu - Coördinator lerende netwerken Jeugdhulp - Onderwijs


VDAB:

Alinka De Baene - Netwerkmanager onderwijs

Kris Witgeers - Expert GTB West-Vlaanderen