Netwerk samen tegen schooluitval

West-Vlaanderen

De strijd tegen schoolse uitval vraagt een goed uitgebouwde en gedragen samenwerking, zowel over de verschillende beleidsdomeinen heen (horizontale samenwerking), als tussen het Vlaamse, regionale, lokale en schoolniveau (verticale samenwerking). Het is belangrijk dat al deze actoren met elkaar in dialoog gaan om samen de strijd tegen schooluitval aan te gaan.

Naast de nood aan dialoog omschrijft het actieplan het belang van coördinatie tussen de verschillende sectoren en partners zodat samenwerking verduidelijkt en versterkt wordt enerzijds en dat acties verder uitgewerkt kunnen worden en engagementen opgenomen worden.

Het CLB kreeg een cruciale rol bij het verwezenlijken van deze opdracht.

Coördinator

Annick Steyt

annick.steyt@samentegenschooluitval-wvl.be

0499/88.66.93

Penhoudend CLB

CLB GO! Mandel en Leie,

Renaat de Rudderlaan 6, 8500 Kortrijk

Contactpersoon: Mieke Hautekeete

Stuurgroep

Karel De Groote, dir. Vrij CLB De Havens Oostende

Ides Depotter, dir. Vrij CLB Houtland

Jan Deweerdt, dir. Vrij CLB Groeninge

Kris Supply, dir. Vrij CLB Trikant

Evie Monteyne, dir. CLB GO! Oostende

Sofie Viaene, dir. CLB GO! Mandel&Leie

Partners binnen het netwerk 'Samen tegen Schooluitval'

 • Provincie West-Vlaanderen

 • Flankerend onderwijs Brugge

 • Flankerend onderwijs Kortrijk

 • Flankerend onderwijs Roeselare

 • Flankerend onderwijs Oostende

 • CLB GO! Oostende

 • CLB GO! Mandel en Leie

 • CLB GO! Connect

 • Vrij CLB De havens

 • Vrij CLB Westhoek

 • Vrij CLB aan de Leie

 • Vrij CLB Houtland

 • Vrij CLB Trikant

 • VDAB Netwerkmanager onderwijs

 • Dienst onderwijs West-Vlaanderen

 • LOP Kortrijk/Menen

 • LOP Brugge-Blankenberge

 • LOP De Panne/Koksijde/ Nieuwpoort

 • LOP Middelkerke/Oostende

 • LOP Roeselare

 • PBD Katholiek onderwijs W-Vl

 • PBD Interstedelijk onderwijs

 • PBD GO!

 • POF

 • VZW Arktos

 • VZW Groep Intro

 • VZW t Spoor (Blink!)

 • VZW Oranjehuis ( Ligand, Aura)

 • VZW Jongerenatelier

 • Profo

 • VZW Argos

 • Groene Zorg

 • IROJ

 • Justitie

 • welzijn

 • Streekoverleg Westhoek

 • onderwijs

 • lerende netwerken welzijn - onderwijs

Subsidiërende instantie

Departement onderwijs en vorming.

Visie

Vroegtijdig schoolverlaten is het resultaat van een uiteenlopende, elkaar versterkende risicofactoren en situeert zich zowel binnen de schoolse omgeving, de bredere context als bij de jongere en zijn onmiddellijke context zelf. Een adequate aanpak van vroegtijdig schoolverlaten vergt een bijkomende inspanning van alle actoren. Hierbij zijn partnership en onderlinge afstemming van het aanbod en de aanpak essentieel om de gekwalificeerde uitstroom te verhogen.


Vanuit die gedachte wordt via een provinciaal netwerk gewerkt aan een breed draagvlak en een afsprakenkader dat naderhand regionaal zijn toepassing en concrete uitwerking kan krijgen.

Doelstelling

Vanuit een bevraging van de leden van het Provinciaal netwerk STS werden een aantal verwachtingen naar het netwerk gefilterd. Verwachtingen waren voornamelijk gericht naar afstemming en samenwerking tussen de partners, het delen van ervaring en goede praktijken en komen tot een inventarisatie van het aanbod binnen de provincie en de regio’s.

Vanuit de respons op de bevraging werd impliciet vorm gegeven aan een aantal doelstellingen:

 1. een vlottere samenwerking en doorverwijzing.

 2. jongere in het juiste traject.

 3. meest kwetsbare niet vergeten.

Acties

Vlottere samenwerking en doorverwijzing.

 1. Gelijkgerichte aanpak bij definitieve uitsluiting. 'Wegen naar nieuwe kansen - Leidraad bij de preventie van en omgang met regel- en normovertredend gedrag'. (interprovinciale actie)

 2. Vlaamse krachtlijnen warme overdracht. (interprovinciale actie - in ontwikkeling)

 3. Begeleidingsaanbod vroegtijdige schoolverlaters:

 1. Actieplan ‘afwezig op school’

Jongere in het juiste traject.

 1. In kaart brengen van het NAFT aanbod per regio.

 2. Aanmeldingsprocedure NAFT - Draaiboek samenwerking school – PBD – CLB – NAFT.

 3. In kaart brengen van bestaande lokale initiatieven.

 4. In kaart brengen van aanbod 'dagbesteding'.

 5. in kaart brengen aanbod basisonderwijs.

 6. Coördinatie van het project UpGrade, transitietrajecten voor leerlingen 2e en 3e graad BSO die door de school geïdentificeerd worden als potentieel vroegtijdige schoolverlaters.

 7. Netoverstijgend lerend netwerk voor de Centra voor leerlingenbegeleiding West-Vlaanderen

Meest Kwetsbare niet vergeten.

 1. Regionaal overleg tegen schooluitval. (ROTS)

 • consultfunctie voor CLB en welzijn bij vastgelopen casussen.

 • faciliteren van overlegtafels met als doel het ontwikkelen van een traject op maat voor de jongere.

 1. Tandem werking met coördinator Lerende netwerken jeugdhulp:

 • Uitbreiding ROTS werking voor welzijnspartners.

 • Leerrecht garanderen voor jongeren binnen jeugdhulp.

 • Signaalfunctie naar dep. Opgroeien en onderwijs.