Ondersteuningsaanbod.

Tijdelijk onderwijs aan huis:

Indien een leerling langdurig afwezig is wegens ziekte of ongeval, of is de leerling chronisch ziek dan heeft hij/zij onder bepaalde voorwaarden tijdelijk recht op 4 lestijden per week onderwijs aan huis.

Ook een leerling die langdurig afwezig is wegens moederschapsverlof, heeft onder dezelfde voorwaarden recht op tijdelijk onderwijs aan huis.

Tijdelijk onderwijs aan huis kan zowel in het gewoon als in het buitengewoon basisonderwijs en in de meeste richtingen van het secundair onderwijs.

De school waar de leerling als regelmatige leerling is ingeschreven, zorgt voor het tijdelijk onderwijs aan huis. De school beslist welke leraar welke vakken op welke dagen geeft. Dat gebeurt in overleg met de ouders en rekening houdend met het advies van de arts.

Opgelet: tijdelijk onderwijs aan huis is niet te verwarren met huisonderwijs.

Meer informatie via de knop:

Synchroon internetonderwijs:

Bednet verbindt langdurig en chronisch zieke leerlingen tussen 6 en 18 jaar in Vlaanderen via internet met hun eigen klas.

Een computer in de klas van het zieke kind wordt verbonden met een computer bij het kind thuis of in het ziekenhuis. Via speciale software en webcamera's volgt de leerling 'live' alles wat er in de klas gebeurt en kan hij de lessen volgen. Hij kan vragen stellen en met zijn klasgenoten praten. Bednet is zowel voor de school als voor de zieke leerling gratis.

Meer informatie via de knop:

Studiebegeleiding voor zieke kinderen en jongeren uit het basis- en secundair onderwijs:

School & Ziekzijn is een vrijwilligersorganisatie die zorgt voor individueel onderwijs aan zieke leerlingen.

Kinderen en jongeren uit de basisschool en het secundair onderwijs (5-18 jaar) die langdurig of vaak afwezig zijn op school door een ongeval, ziekte, heelkundige ingreep of psychische problemen krijgen kosteloos les thuis en soms in het ziekenhuis.

School & Ziekzijn (S&Z) richt zich tot alle zieke jongeren van alle onderwijsnetten uit het gewoon onderwijs. S&Z staat los van elke politieke en filosofische overtuiging. De missie van S&Z is:

  • leerachterstand voorkomen en/of wegwerken

  • isolement doorbreken

  • zittenblijven vermijden

S&Z bestaat sinds 1982 en heeft in elke Vlaamse provincie en Brussel een autonome afdeling (vzw) met een eigen werking.

Meer informatie via de knop: